Polityka Prywatności użytkowników strony „Transwell Sp. z o. o.” w serwisie społecznościowym Facebook

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych pozyskanych od Państwa poprzez stronę Transwell Sp. z o. o. (dalej zwanej Platformą).
Szanując prawa Użytkownika do informacji, opracowaliśmy niniejszą Politykę Prywatności, która pozwoli Ci zrozumieć, jakie informacje gromadzimy w związku z usługami świadczonymi poprzez Platformę oraz w jaki sposób i w jakim celu je przetwarzamy. Kierując się zasadą poszanowania prywatności i ochrony udzielonych podczas korzystania z Platformy informacji, w tym informacji zawierających Dane Osobowe Użytkowników prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi poniżej.

Administrator Danych

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Platformy prowadzonej w serwisie społecznościowym Facebook jest Transwell Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy al. Prymasa Tysiąclecia 48a (dalej zwana Administratorem), adres strony internetowej www.transwell24.pl ,adres e-mail: biuro@transwell24.pl , telefon kontaktowy: 22 299 00 20

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym każdy użytkownik ma prawo się kontaktować w kwestii przetwarzania i ochrony danych osobowych w formie elektronicznej, pisząc na adres iod@transwell24.pl

Cele przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe użytkowników wykorzystujemy wyłącznie w celach:
– marketingu własnych towarów i usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
– umożliwienia użytkownikom otrzymywania spersonalizowanych informacji marketingowych w szczególności o promocjach, produktach, konkursach prowadzonych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit a) oraz c) RODO);
– statystycznych i analitycznych związanych z analizowaniem reakcji użytkowników na prowadzone za pośrednictwem „Platformy” akcji marketingowych np. analizowanie wejść, polubień, komentarzy, itp. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Dane przetwarzamy wyłącznie na podstawie określonych podstawach prawnych ich przetwarzania. Może być to:
– uzasadniony interes Administratora, który odnosi się do prowadzenia przez „Platformę” marketingu własnych towarów i usług oraz prowadzenia zestawień statystycznych;
– realizacja umowy, która odnosi się do organizowanych konkursów;
– udzielona zgoda Użytkownika, w zakresie dostarczania spersonalizowanych informacji marketingowych o produktach lub usługach, organizowanych przez Administratora konkursach czy prowadzonych akcjach promocyjnych.

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

Możemy, zbierać i przetwarzać dane osobowe użytkowników w zakresie:
– adresu e-mail Użytkownika (podany w ramach jego profilu w serwisie społecznościowym facebook lub podany przy udziale w organizowanych konkursach);
– Imion i Nazwiska (podane w ramach jego profilu w serwisie społecznościowym facebook lub podane przy udziale w organizowanych konkursach);
– Płeć Użytkownika (podany w ramach jego profilu w serwisie społecznościowym facebook);
– Datę urodzenia Użytkownika (podany w ramach jego profilu w serwisie społecznościowym facebook lub podane przy udziale w organizowanych konkursach);
– Adres zamieszkania Użytkownika (podany w ramach jego profilu w serwisie społecznościowym facebook lub podane przy udziale w organizowanych konkursach);
– Numer telefonu Użytkownika (podany w ramach jego profilu w serwisie społecznościowym facebook lub podany przy udziale w organizowanych konkursach);
– Zdjęcie profilowe Użytkownika (podane w ramach jego profilu w serwisie społecznościowym facebook);
– Inne dane podane w czasie odwiedzania Naszej Platformy, a wynikające z komentarzy, polubień, itp.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zrealizowania niektórych celów przetwarzania np. przy udziale w organizowanym konkursie poprosimy o podanie Imienia i Nazwiska, daty urodzenia, a od zwycięzcy np. adresu zamieszkania w celu dostarczenia nagrody.

Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu w jakim zostały pozyskane lub wycofania udzielonej zgody (wyłącznie w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody).

Udostępnienie danych podmiotom trzecim

Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza Transwell Sp. z o. o. , jeśli nie zaistnieje jedna z następujących okoliczności:
· Użytkownik wyraził na taką czynność zgodę;
· Odbiorcą jest podmiot zarządzający Platformą na zlecenie Administratora.
· Istnieją przyczyny prawne obligujące Administratora do udostępnienia danych osobowych.

Przekazywanie danych z poza obszaru EOG

Nie przekazujemy danych osobowych do Państw z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawa Użytkownika

Jako Administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na nasze działania w związku z nieprzestrzeganiem przepisów ochrony danych osobowych.

Kontakt użytkownika z Administratorem

Nasz sposób kontaktu z Użytkownikiem zależy od zakresu udzielonych przez Ciebie informacji oraz zgód. Jeśli zapragniesz skontaktować się z nami, skorzystaj z podanych poniżej form:

– telefonicznie, dzwoniąc na: 22 299 00 20
– elektronicznie pisząc na: iod@transwell24.pl