Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO), informujemy, że Transwell Sp. z o. o. jako Administrator danych, przetwarza Państwa dane osobowe: osób fizycznych, podmiotów w znaczeniu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wskazanego przedstawiciela podmiotu, będącego osobą fizyczną.

1. O Administratorze Danych
Administratorem Państwa danych jest Transwell Sp. z o. o. z siedzibą przy al. Prymasa Tysiąclecia 48a, 01-242 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000631370, NIP:5272776527, Regon: 365130352.

Dane kontaktowe:

Adres e-mail: biuro@transwell24.pl
Numer telefonu: 506 701 239
Adres korespondencyjny:
Transwell Sp. z o. o.,
al. Prymasa Tysiąclecia 48a, 01-242 Warszawa

2. O celu przetwarzania i podstawach legalności ich przetwarzania
Państwa dane osobowe, przetwarzane są w celu określonej przesłanki legalności, w zakresie:
• zawarcia i wykonywania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
• wykonywania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze Danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO
• wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zakresie:
I. dla celów marketingu produktów własnych Administratora Danych, w tym zapraszania podwykonawców do udziału w organizowanych przez Administratora zapytaniach ofertowych na wykonanie określonych usług, informowania opinii publicznej o realizowanych i planowanych inwestycjach i udziale podmiotów powiązanych, itp.
II. w celu zapewnienia przejrzystości w zakresie wykrywania i zapobiegania nadużyć,
III. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
IV. dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk, modeli statystycznych na potrzeby wewnętrzne Administratora Danych;

3. O odbiorcach danych
Odbiorcami Państwa danych są:
• Inne podmioty wykonywujące usługi na rzecz Transwell Sp. z o. o., wyłącznie
w zakresie świadczonej usługi zgodnie z umową,
• Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną,
• Inne podmioty gdy istnieją przyczyny prawne w zakresie:

• dążenia do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych.
• wykrywania oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
• ochrony praw własności lub bezpieczeństwa Administratora Danych oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.
Administrator danych, oświadcza, że dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4. O czasie przetwarzania danych
Dane osobowe są przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z celem i podstawą legalności ich przetwarzania, w tym:
a. w przypadku, gdy Administrator danych przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
b. przypadku, gdy Administrator danych przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne
z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.
c. w przypadku zakończenia realizacji umowy, przez okres do 5 lat od dnia zakończenia
/ rozwiązania umowy.

5. O prawach, które Państwu przysługują

Przysługują Państwu, w odniesieniu do Państwa danych prawo do:

• żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) dotyczących Państwa danych osobowych
z systemów informatycznych oraz z akt. Prawo to zostanie przez Administratora zrealizowane, o ile nie spoczywa na Administratorze prawny obowiązek zachowania, a tym samym przetwarzania danych, pomimo wniesienia prawa do bycia zapomnianym. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: iod@transwell24.pl
• dostępu do swoich danych (żądania wydania kopii danych). Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: iod@transwell24.pl
• sprostowania danych (aktualizacji danych). Informujemy, że zaktualizowanie danych, nie spowoduje usunięcia danych przed dokonaniem aktualizacji, co związane jest z obowiązkiem zachowania spójności danych, przetwarzanych przez Administratora w określonym celu. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: iod@transwell24.pl
• ograniczenia przetwarzania, w tym również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych powołując się na określoną sytuację. Informujemy, że wskazane prawo zostanie przez Administratora zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie określonej czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, które obligują Administratora do przetwarzania danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: iod@transwell24.pl
• przeniesienia swoich danych z systemów informatycznych na rzecz wskazanego podmiotu oraz do wniesienia skargi do Urzędu Nadzorczego na działania Administratora Danych w przetwarzaniu danych osobowych

W przypadku pytań lub niejasności proszę o bezpośredni kontakt:
Maciej Kłos
Inspektor Ochrony Danych
M: 793 138 112
E: iod@transwell24.pl